Fondens inriktning

Pandium Global är en global aktiefond. Om du funderar på att investera i Pandium är det viktigt att du läser igenom detta avsnitt. Här kan du se om vår strategi, målsättning, tidshorisont och placeringsinriktning passar din egen profil. Om våra profiler skiljer sig åt, särskilt vad avser tidshorisont, tycker vi inte att du ska investera i fonden.


Investeringsstrategi

Pandium Global är en global aktiefond med målet att med ett rimligt risktagande överträffa MSCI World Index över längre tidsperioder. Pandium arbetar huvudsakligen med aktier och aktierelaterade finansiella instrument. Fonden är inte marknadsneutral och positionstagandet baseras på fundamental analys av enskilda bolag.

På Pandium arbetar vi utifrån en värdebaserad strategi med tre grundpelare. Den första är att ett bolags aktieutveckling över längre tidsperioder följer bolagets fundamentala utveckling. Vi lägger därför vår energi på att analysera bolag och inte andra faktorer som t.ex. makroekonomi eller trender. Vidare anser vi att marknaden oftast är effektiv men att det ibland uppkommer situationer då den inte är det. Vi letar efter just de fall då marknaden av olika anledningar felprissätter en aktie. Slutligen anser vi att det är av största vikt att minimera risken för förlust genom att bara investera när det finns tillräckligt stor säkerhetsmarginal mellan vårt uppskattade värde och det pris marknaden begär.

För att vår strategi ska fungera krävs det att man har en långsiktig investeringshorisont. På kort sikt finns det andra faktorer som kan påverka aktiepriset. Vi investerar därför alltid med en tidshorisont på tre till fem år.

Om vi följer dessa principer tror vi att Pandium Global över tid kommer att ha en avkastning som överstiger index samtidigt som det är mindre risk för att förlora det investerade kapital.

Målsättning

Pandiums mål är att på lång sikt med ett rimligt risktagande uppnå en avkastning som överstiger vårt jämförelseindex.

Vårt jämförelseindex är MSCI World, ett globalt aktieindex. Vårt mål är att överträffa detta index på lång sikt, vilket vi definierar som rullande femårsperioder. Det är viktigt att poängtera att vi inte förväntar oss att slå index varje år och att det kommer att komma perioder då vi har negativ avkastning. Då aktieinvesteringar måste ses på lång sikt kommer vi främst att utvärdera oss själva på hur bra vi presterar över tidsperioder längre än fem år.

Placeringsinriktning och positionstagande

Pandium är en specialfond vilket innebär att fonden har fått vissa undantag från placeringsbestämmelserna som gäller för en värdepappersfond. Pandium kan t.ex. ha en större andel likvida medel i fonden om förutsättningarna för aktieinvesteringar bedöms som dåliga. Pandium kan även ha en större andel av fonden i enskilda innehav när det anses lämpligt. Denna flexibilitet är en viktig komponent av Pandiums strategi.

Fonden är en globalfond. Det finns inga geografiska begränsningar på var fondens tillgångar får vara placerade men fokus kommer att ligga på finansiella instrument utgivna i utvecklade länder.

Pandiums huvudfokus kommer att vara aktier men fonden får även investera i penningmarknadsinstrument, obligationer och derivat. Pandiums användning av olika derivat är främst till för att minska risken i fonden.

Fonden kommer inte att använda sig av belåning för att öka hävstången. Pandium kommer inte heller ta positioner med obegränsad nersida, som tex att ställa ut optioner eller sälja aktier som fonden inte äger.

Risk

Då förvaltningen av fonden grundar sig på fundamental analys styrs den inte av en förutbestämd nivå på fondens standardavvikelse – de kortsiktiga prisfluktuationerna anses inte vara av större betydelse för den investerare som är villig att vara långsiktig. Förvaltningen grundar sig istället på en kvalitativ och kvantitativ bedömning av risken för en permanent kapitalförlust (total eller delvis) i det enskilda fallet. Att minimera den kapitalförlustrisken är av högsta prioritet.

Fondens investeringsstrategi innebär att standardavvikelse skulle kunna bli hög, vilket innebär att fondandelarnas värde skulle kunna fluktuera mer än jämförelseindexet. Fondens standardavvikelse kan dessutom variera över tid. Förvaltningen av fonden kan dock i normalfallet förväntas resultera i en standardavvikelse som är jämförbar med fondens jämförelseindex, eller 5 till 15 procent. Detta skall inte ses som en utfästelse av förvaltaren och fonden kan avvika från jämförelseindexets standardavvikelse.

För mer information om fonden, dess placeringsinriktning och riskhantering var vänlig och se Informationsbroschyren.

Meny