Andelsklasser

För att kunna tillgodose kunders varierande behov har vi tre andelsklasser med olika villkor. Fondens investeringar är identiska för de olika andelsklasserna.


Andelsklasser

Fondens tre andelsklasser skiljer sig åt bl.a. vad avser avgifter, hur ofta andelarna får säljas och minsta insättning. Nedan följer en sammanställning av villkoren och en kostnadsjämförelse. På Pandium rekommenderar vi andelsklass A eftersom att den är billigast i de flesta fall och har bäst incitamentsstruktur. Vi anser att investerare inte skall behöva betala avgifter om fonden inte överträffar index.

Jämförelseindex

Det som är gemensamt för andelsklasserna är att den prestationsbaserade avgiften baseras på hur mycket andelklassen avkastar jämfört med MSCI World Index Developed Markets Total Return Net i SEK. Det är det vanligaste globala aktieindexet och omfattar börsutvecklingen för ca 1,600 bolag i 23 industriländer, med all utdelning återinvesterad efter skatt.1

Andelsklass A Andelsklass B Andelsklass C
Fast arvode 0% 1% 0.5%
Prestationsbaserat arvode, % på avkastningen som överstiger index2 25% 20% 25%
Debitering av prestationsbaserad avgift Årsvis Kvartalsvis Årsvis
High-water mark3 Ja Ja Ja
Inträdesavgift 0% 0% 0%
Inlösenavgift 10% (år 1-3) 0% 0%
Köp av fondandelar Kvartalsvis Kvartalsvis Kvartalsvis
Försäljning av fondandelar Årsvis Kvartalsvis Årsvis
Köpanmälan – dagar före teckning 5 dagar 5 dagar 5 dagar
Försäljningsanmälan – dagar före inlösen 30 dagar 10 dagar 60 dagar
Minsta första investering 500 000 kr 10 000 kr 10 000 kr
Minsta följdinvestering 100 000 kr 10 000 kr 10 000 kr
Jämförelse årlig avgift på investering vid olika scenarion4
2% lägre avkastning än index 0 % 0.98 % 0.49 %
Samma avkastning som index 0 % 0.98 % 0.49 %
2% högre avkastning än index 0.47% 1.31 % 1.02 %

1) För mer information se www.msci.com/products/indexes/country_and_regional/dm/
2) Procent på avkastningen som överstiger jämförelseindex MSCI World Developed Markets Total Return Net.
3) High-water mark innebär att fonden inte tar betalt förrän tidigare perioders underavkastning har återhämtats
4) Utgår från ett scenario då jämförelseindex avkastar 8% och avser avgifter i procent av investeringens värde vid årets slut. Antar en jämn avkastning under året.

Meny